Consell de les Dones del Baix Llobregat

La comarca del Baix Llobregat ha mostrat en nombroses ocasions la seva sensibilització amb les desigualtats de gènere i la seva implicació per eradicar-les. L’existència de complicitats entre les institucions públiques, entre les organitzacions sindicals i patronals, així com la presència de grups informals de dones i d’un teixit associatiu femení fort i consolidat ha possibilitat que el Baix Llobregat sigui una comarca capdavantera en actuacions i polítiques per fomentar la igualtat d’oportunitats real entre dones i homes.

Fruit d’aquest treball són els cuatre congressos de dones organitzats a la comarca. A l’any 2002 es va realitzar el 1r Congrés de les Dones del Baix Llobregat a Sant Boi de Llobregat, espai que va servir per aglutinar i coordinar esforços per tal de fer sentir la veu de les dones. Quatre anys més tard, al 2006, es va realitzar el 2n Congrés de les Dones del Baix Llobregat a Sant Feliu de Llobregat. Aquest congrés va permetre consolidar la xarxa d’entitats, administracions públiques, organitzacions i organismes implicats en la desaparició de qualsevol tipus de desigualtat construïda a partir del gènere. A l'any 2009 es va organitzar el 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que va obrir nous debats i reflexions entorn a nous models productius o respecte a la necessitat de reflexionar sobre noves masculinitats alternatives més igualitàries i inclusives. Posteriorment, a l'any 2014 es va realitzat el 4t Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que va situar les dones com agents de canvi social i econòmic.

Què és el Consell de les Dones del Baix Llobregat?

El Consell de les Dones del Baix Llobregat es va constituir el 7 de març de l’any 2007, com a resposta a una de les demandes centrals del 2n Congrés de les Dones del Baix Llobregat. El Consell de les Dones del Baix Llobregat, adscrit orgànicament al Consell Comarcal del Baix Llobregat, és el primer espai participatiu de dones d’àmbit comarcal de tot Catalunya. Entre els seus principals objectius destaquen el d’impulsar les polítiques de gènere a la comarca, treballar per l’enfortiment de l’associacionisme, promoure el treball en xarxa i fomentar la participació de les dones en tots els àmbits.

L’estructura del Consell de les Dones del Baix Llobregat és molt similar a la dels consells municipals de dones. En primer lloc té l’assemblea que és el màxim òrgan de decisió on s’aprova el pla de treball anual. Aquesta està formada per delegades dels 30 ajuntaments de la comarca, així com per les persones que formen part de la Junta Permanent.

La Junta és l’òrgan de gestió del Consell i estableix de forma consensuada les principals línies estratègiques a desenvolupar; està formada pels ajuntaments de la comarca que tenen consells municipals de dones, les organitzacions socials i econòmiques d’àmbit comarcal, la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat, així com l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

L’activitat diària del Consell de les Dones del Baix Llobregat s’articula a través de les comissions de treball i, si s’escau, de les subcomissions. Aquestes treballen de forma operativa temes específics per tal de desenvolupar diferents polítiques i projectes.

Finalment dins del consell està la Secretaria Tècnica que es assumida pel Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquesta s’encarrega de coordinar les comissions de treball, d’organitzar les reunions dels òrgans que composen el consell, així com d’elaborar informes que permetin desenvolupar les dinàmiques participatives generades.

Des del 2007 fins a l’actualitat Consell de les Dones del Baix Llobregat ha estat la plataforma participativa de les polítiques comarcals d’igualtat. És un espai compartit on es relacionen diferents administracions públiques, professionals, persones a títol individual i col·lectius i entitats de dones de la comarca.